Sexmarathi miss advised amy laurent dating rules

Rated 4.91/5 based on 724 customer reviews

म्हणूनच तुला सुख देण्यासाठी हेपत आहे..’ ‘अरे, पण तो माहा नवरा होता म्हणून हेपत होता.’ ‘मग मी पण तुवा नवरा होतो.’ ‘त्यासाठी लगीन करावे लागते, मगच तो नवरा बनतो.’ ‘मी पण तुह्यासंग लगीन करतो. मग त्यांना अशी सोय अन् आपल्याला नाही, असं देव का करते वं माय.’ ’काय सांगावं.

तिच्या उत्तेजीत झालेल्या स्तनाग्रांना बोटांच्या चिमटीत धरत होता. ‘मध्या, इतका वेळ कधी तुह्या बा सोबत हा खेळ खेळलो नाही. म्हणूनच मी आज तुह्या अंगावर झाली.’ ‘त्या मऊमऊ गादीवर ते कसे मस्त हेपत असतील, नाही कावं माय? ’ त्यांचा हेवा करत आणखी मध्या पुढे म्हणाला, ’आपण पण देवाचे लेकरेच आहोत ना?

चोळीच्या आत शहरातल्या बायांसारखी ब्रेसियर थोडीच होती? त्याने तिच्या पुदिकडे पाहिले, तेव्हा तिची पुदी आतुर होवून चांगलीच फुललेली व पुदीचे मुख आपोआप गुलाबाच्या पाखळ्यांसारखी उघडलेले दिसली. तिचे स्तन कोरडे असल्याने त्यातून दुघ निघत नव्हते, ती वेगळी गोष्ट ! निसर्गाच्या सानिध्यात, पालात चोरुन घुसणार्‍या चंद्र-तार्‍यांच्या मंद प्रकाशात व मोकळ्या हवेची येणाऱ्या झुळकीत त्यांचा हा प्रणयक्रिडा मस्त रंगात आला होता. अरे तू याच पुदीतून जन्म घेतला आता त्याच पुदित तुझा लवडा घातला आहे, आहे की नाही गंमत ! त्याने त्याच्या आईच्या पुदीत गरमा-गरम वीर्याचे फवारे उडविले. त्यांनी दोघांनीही ही रात्र खूप मजेत व नवरा-बायको सारखी घालवली. तो मग दोन्हीही हाताने तिच्या स्तनाला कुरवाळयाला लागला.

लोकांच्या शेतीवाडीवर मोलमजुरीचे कामे करून ते आपले गुजराण करीत होते. पूर्वी खेड्यात असेच काही जातीत तूच्छतापुर्वक नावे ठेवत असत.

समजा मी त्याच्या लेडाने म्हणजे पोराच्या वोर्याने गर्भार राहिलीच तर झाड-पत्तीच्या औषधाने पाडून टाकीन. ती कामविकाराने इतकी वेडी-पीसी झाली की तिला काहीच सुचत नव्हते.

निसर्गात जे चालते ते मात्र आपण करू नये असे का बंधन?

त्यामुळे गावातील वखवखलेल्या माणसांच्या नजरा तिच्यावर सारख्या रोखलेल्या असत. सारखी नवऱ्याच्या सहवासाची तिला जोरात आठवण होत होती. तिचा पोरगाही आता १५ वर्षाचा झाल्याने वयात आला होता. तिने त्याच्या कानाजवळ तोंड नेऊन हळूच त्याला आवाज दिला. तू माह्या अंगावर हात ठेवल्याने मला जाग आली.’ मधू म्हणाला.

तिचा नवरा असतांना तो तिच्याशी रोजच म्हणाना संभोग करायाचा. त्या प्रसंगाची तिला आठवण झाली की मग तीची कामवासनेने तीव्रतेने तडफड व्हायची. ज्याअर्थी त्याचा लवडा असा टणक आहे, त्याअर्थी पोरगा झोपला नाही, तो जागाच असला पाहिजे असे तिच्या लक्षात आले. समजा आपण पोटुशी राहिलो, तर लोक म्हणतील नवऱ्याशिवाय या बाईच पोट आलं कसं? तरीसुध्दा या वयात मायसोबत झोपायला त्याला लाज वाटत होती.

Leave a Reply